Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene leveringsvoorwaarden

MATES ACADEMIE

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Mates Academie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Mates Academie. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door de Mates Academie de algemene voorwaarden worden meegezonden.
Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

DEFINITIES

 1. Online Cursussen/ Online Trainingen: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 2. Een praktijk omgeving: online te volgen via het internet op een computer, laptop of Mac.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Mates Academie een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.TOEPASSELIJKHEID
 4. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 5. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mates Academie opgenomen wordt.
  FACTURERING/BETALING
  Voor aanvang van een online cursus/ online training van Mates Academie is een volledige betaling verschuldigd.

 

DUUR EN BEËINDIGING

 1. Mates Academie kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Mates Academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. Mates Academie kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. Mates Academie heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een online cursus/ online training is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 1. LEVERING EN LEVERTIJD
  Mates Academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de cursus/ training van start gaat.
 2. Mocht Mates Academie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Mates Academie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Mates Academie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Verplaatsing van geplande een op een coaching consulten binnen de pakketkeuze in de online cursus/ online training is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Mates Academie. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail. Gemiste coaching consulten kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betaling)verplichtingen van afnemer.
 4. Om tot een optimaal resultaat te komen van een online cursus/ online training is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online programma materiaal, deze te herhalen, in het dagelijks leven te gaan toepassen maar ook door actief te zijn met de persoonlijke klachten registratie.
 5. OVERMACHT
  Mates Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer deze als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 6. Mates Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Mates Academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 7. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Mates Academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Mates Academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Mates Academie tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 8. COPYRIGHT
 9. Alle rechten voorbehouden. Niets uit online cursussen/ online trainingen van mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mates Academie.
 10. Al het door Mates Academie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mates Academie niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 11. Het eigendom van door Mates Academie verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Mates Academie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Mates Academie hiervoor een vergoeding bedingen.
 12. Mates Academie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 13. AANSPRAKELIJKHEID
  Voor wat betreft het gebruik van de website, staat Mates Academie bij de overdracht van de door de opdrachtgever geaccepteerde diensten, er voor in dat het geheel naar behoren functioneert.
 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Mates Academie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mates Academie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Mates Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 3. De opdrachtgever dient Mates Academie terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Mates Academie geleden schade.
 4. OVERIG
  Mates Academie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Mates Academie.
x

Bedrijfsgegevens

location icon  Kreek 12
        3147PW Maassluis
location icon  KvK nr:  75389487
location icon  +31 (0)6 20320168
location icon  team@matesacademie.nl